ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

"ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަނުކުރުމުން ދޭހަވަނީ ގައުމު އަޅިވެތިވެފައިވާ މިންވަރު"

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް: ފޮޓޯ ސަންގު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަނުކުރުމުން ދޭހަވަނީ ގައުމު އަޅިވެތިވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދާއި އެމީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން ކުރާ ހަރަދު ހާމަނުކުރީ އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކަމުން ދާހަކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިބި ބައެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން ގައުމު އަޅުވެތިވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

"މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް.[ސިފައިންގެ އަދަދު] ހާމަކުރަން ޖެހޭ." ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހޯދަމް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅީ "ދިޔަރެސް" ނޫހުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި މި މައްސަލައިގެ އާންމު އަޑުއެހުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިމައުލޫމާތު ހާމަނުކުރީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަހުމަދު ސިމާހު ވިދާޅުވީ އަޒާން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުމާއި އެކު އެ މިނިސްޓްރީން ވާނީ މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން އޮތްތޯ ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހަށް ހުަށަހަޅާފައި ކަމަށާއި، އެމަޖިލީހުން ވަނީ މި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިކަމަށެވެ. އެ މަޖިލީހުން މިއީ އާންމުކުރެވެން ނެތް މައުލޫމާތެއް ކަމަށާއި، ގައުމީ ސަލާމަތަށް މިކަމުން ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އޮޅުން ފިލުވާފައި ނުވާނޭ ކަމަށް ސިމާހު ވިދާޅިވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: