ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ވައިޓް ހައުސްގެ 34 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒްޓިވްވެއްޖެ

A view of the North Portico of the White House, Wednesday June 14, 2017 in Washington D.C. (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ވައިޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ 34 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒްޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މިކަން އިނގިގައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފޮޒްޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޓެސްޓުކުރުނުރުމުން ކަމައް އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ތަކުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓްރަމްޕް ޕޮޒްޓިވްވެފައި ވަނީ ވެސް ވައިޓް ހައުސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭނާ މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ހާލު ދެރަވެގެން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަރުވާއައް ފަހު ޓުރަމްޕް މިހާރު ހުރީ ވައިޓްހައުސްގައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: