ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

"ނާޗަރަންގީ ޖަގަހަ"ގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދިި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މިޔުޒިކް އަޑުއަހާލައި، އެކުވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލައި، ހާސްކަމުން ބޭރުގައި އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ހީނ ސަމާސާކޮށް މަޖާކޮށްލައި، އެއްވެ ތިބެވޭނޭ ފަދަ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފިއެވެ.

ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފާސްކުރީ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 37 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 34 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެވެ. ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާއި އެކު ގަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރަށް ބަހުސް ކުރެވުނު އިރު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މިޤަރާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މިހާ ދަތި ހާލަތެއްގައި ރައްޔިތުން ތިއްބައި މަޖާކުރާނެ ޖަގަހަ ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ވަޒީފެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރުމަކީ މާ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ޙަސަން ލަޠީފް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މި ގަރާރުގައި ވަނީ، ޒަމާނުއްސުރެ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަކީ އެމައްސަލަތަކުން މުޅީން އަރައިގަތުމަށް އިންތިހާއަށް ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށެވެ. މާލޭގައި މިއޮތް ތޮއްޖެހުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމާއި، މަގުތަކުގެ ކާރޫބާރު ބޮޑުކަމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ މަދުކަމުގެ މައްސަލަތަކެއްކަމަށާއި، ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭންޖެހިފައި ވާކަމަށްވެސް ގަރާރުގައިވެއެވެ.

މާލޭގެ މިހުރިހާ ކަމެއް މިމޭރުމުން ހިނގަމުންދާއިރުވެސް، އަދި ސަރުކާރުން މިއެންމެހައި ކަންކަމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރުވެސް، ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި މިމާލޭގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ހާސްކަމުން އެކަހެރިވެލެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  ޒުވާނުންނަށް މާލޭގައި އެއްވެ އުޅެވޭނޭ އެފަދަ ޚާއްޞަ ތަންތަނަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމަށްވެސް ޤަރާރުގައިވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: