ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވާ ތަންތަން 24 ގަޑިއިރަށް ބަންދު ކުރަނީ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ މާސް އިންސްޕެކްޝަންގެ ތިން ވަނަ މަރުހަލާގައި ޖޫރިމާނާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނެއް 24 ގަޑިއިރަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ނާޞިރު ވިދާޅުވީ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ފުރަތަމަ އެޗްޕީޢޭގެ އުޞޫލާ ޚިލާފަތް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނަސޭހަތް ދެމުން އަންނާނެކަމަށެވެ. އަދި ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ރަނގަޅުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އަންގާ އިންޒާރު ދެމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ޖޫރިމަނާ ކުރާކަން ނާޞިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގެނައި ބަދަލާއެކު ޖުރިމާނާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން 24 ގަޑިއިރަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާ، ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ތަންތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައްވެސް މާސްކް ނާނަމަ އެމީހަކުވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: