ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވަނީތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރާ ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރަށް އިސްތަށިގަނޑަށް ގެއްލުންވެ ހަލާކުވާކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟

ބޮލަށް ހިޔާ ވާނެ ގޮތެއް ނުހަދައި އަވިގަދަ ދުވަސް ދުވަހު މާބޮޑަށް އަތްވަތް ނުކުމެ އުޅޭނަމަ އިރުގެ އަވިން ވެސް އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވާން ދިމާވެ އެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގެ އެތެރެ ހިކި، ބޮލުން ހަންފޮޅޭ ގޮތްވެ، ބޯހިރުވައި އިސްތަށިގަނޑު ޑްރައިވާން ދިމާވެ އެވެ. މިހެން ވެއްޖެނަމަ ވައިޓް ވިނިގާ ބޭނުން ކޮށްގެން ބޯ ރަނގަޅަށް މަސާޖު ކޮށްލުމަށްފަހު، އިތަށިގަނޑާ ގުޅޭ ޝޭމްޕޫ އަކުން ބޯ ދޮވެލާށެވެ. އަދި ވިނިގާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްތަށިގަނޑާ ގުޅޭ ޝޭމްޕޫއަކާއެކު ކޮންޑިޝަނާ އެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

އާންމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝޭމްޕޫ ލައިގެން ބޯ ދޮވެ ކޮންޑިޝަނާ ކުރުމަކީ އިސްތަށިގަނޑު ބަލިކަށިވެ، އިސްތަށިގަނޑު ހިކެން މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޯ ދޮންނަން ވާނީ ހަފްތާ އަކު ދޭއް ނުވަތަ ތިން ފަހަރު އެވެ. ކުރާ މަސައްކަތަކުން އިސްތަށިގަނޑު ހަޑިވެ ވަސް ހިފާފައި ހުންނަ ނަމަ ރީތި ފެންފޮދަކުން ބޯ ދޮވެލާށެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑުގެ ތިރީބައިގައި ކޮންޑިޝަނާ ބޭނުން ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންޑިޝަނާ ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.

ފެންވަރައިގެން ނުކުންނަ ގޮތަށް އިސްތަށިގަނޑު ތެތްކޮށް އޮއްވައި ބޮލުގައި ފުނާ އެޅުމަކީ ވެސް އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ބޮލުގައި ޖެހޭ ގޮށްތައް ފިލުވަން އިސްތަށިގަނޑު ތެތްކޮށް ބާއްވައިގެން ފުނާ އެޅުމަކީ ވެސް އާންމު ކަމެކެވެ. މިހެން ހެދުމުން އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑަށް ބާރުވެ އިސްތަށި ފައިބަން ދިމާވެ އެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖެހޭ ގޮށްތައް ބޯ ދޮވުމުގެ ކުރިން ފިލުވުމަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑު ހިކުމުން ފުނާ އަޅާށެވެ.

ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްފަހަރު އަބަދުވެސް އިސްތަށިތަކުގެ ކޮޅުތައް ބުރި ކުރާށެވެ. އޭރުން ހަލާކުވެފައި ހުންނަ އިސްތަށިތައް ބުރި ކުރުމުން އިސްތަށިގަނޑު ދިގުވެ، އިސްތަށިތައް ވަރުގަދަ ވާނެ އެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: