ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ހޯމައިގެ ފަހުން ވެކްސިން ދޭނީ ވަކި ބަޔަކަށް

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބުނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ދިނުން އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނެ ކަމަަށެވެ.

އަދި ޕޮސިޓިވްވެ މިހާރު އެކަހެރިވެފައިވާ މީހުން އެމީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ވެކްސިން ޖަހައިދޭނެ ކަމަށާ ކޮންޓެކްޓަށްވެ ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުންނަށްވސް އެމީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ވެކްސިން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުންނާއި މާލެއިން ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނާއި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސިއްހީ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ޖެހުން ލަސްކުރަން ޖެހުނު މީހުންނަށްވެސް ވެކްސިން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: