ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ކެފޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ކޮވިޑް ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

ސައީދުގެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށާއި، މާލެ ސަރަހައްދާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެތައް ފަރާތެއްގެ ގޮތްހުސްވެ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން، ޓެކްސީ، ޕިކަލް އަދި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ހީނަރުވެ ނެތުމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާކަމަށެވެ.

"ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށާއި މާލެ ސަރަހައްދާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އެތައް ފަރާތެއް ގޮތް ހުސްވެ، ވިޔަފާރިތައް، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފިހާރަތައް ޓެކްސީ ޕިކަޕް އަދި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުތަކާއި މުދާ އުފުލާ ފަރާތްތަކަށް [ގެއްލުންވަމުންދޭ]،" ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
100%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: