ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންކަމަށް ބުނެ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންކަމަށް ބުނެ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިންއެވެ.

އެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ސިފައިންގެ އަގުވައްޓާލާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިން ރިޝްވަތު ނެގި ކަމަށްބުނެ އަދި އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުންކަމަށް ބުނެ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ފެތުރި މައްސަލަ ބެލުމާއި އެކަމުގައި ޝާމިލުވި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މި ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް އަދި ދިފައިންގެ ބޮލުގައި ދޮގު އިލްޒާމް އަޅުވާތީ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ދޮގު ލިޔުން އުފައްދާ ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: