ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ތުހުމަތުވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕީޕީއެމް

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަހްމަދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ދައުވާއާއި އެފަދަ އިތުރު ދައުވާތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު އަހްމަދުގެ މައްޗަށެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅަން
ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ބަލަން ޖެހޭ އެންމެހާ ބެލުންތައް އެ ޕާޓީގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަކީ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބެލި ގޮތެއް ނިމެންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަތަކަކީ، އެއްވެސް
އިރެއްގައި އެ ޕާޓީއިން ތަރުހީބު ދީ ބަލައިގަންނާނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފައިސިލާ ކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމައިދިނުމަށްވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: