ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

މިއަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 250،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް!

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 250،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 34.4 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 381,749 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 92103 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއައީ 96882 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 62301 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިން މަދެވެ. ނަމަވެސް މާރޗް މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު ވަނީ 6.3 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ 23.8 ޕަސެންޓަކީ އަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންނެވެ. ދެވަނައަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިޔާއިންނެވެ. އެޤައުމުން 21.7 ޕަސެންޓް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: