ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ހުރިހާ އުމުރަކަށް ކަމުދާ، ރަހަ މީރު "ޕޭޕަ ބޯޓް" ޖޫސް ރާއްޖޭގައި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރަހަ މީރު "ޕޭޕަ ބޯޓް" ޖޫސް ރާއްޖޭގެ ބާާާާާާާާޒާރުގަައި ވިއްްކަން ފަަަަަަަަަށައިފިއެވެ.

ޕޭޕަ ބޯޓް ޖޫހަކީ އިންޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ޖޫހަކީ ޕްރިޒަވޭޓިވްސް އަދި އަޓިފިޝަލް ކުލަތައް ނުލާ އުފައްދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިމަކީ މޭވާގެ އަސްލު ތާޒާ ރަހަ ލިބޭނެހެން، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުންނާނެހެން ވަރަށް ސާފު ތާހިރުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕެކިންއެއްގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެކެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓް ތަކަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކާ ވެސް ގުޅޭނެ ފައިދާ ހުރި ބުއިންތަކެކެވެ.

ވީ.އޭ.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މާކެޓްކުރަމުން އަންނަ ޕޭޕަރ ބޯޓް ޖޫސް މިހާރު ތިން ސައިޒެއްގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ 150 އެމް.އެލް، 180 އެމް.އެލް އަދި އެއް ލީޓަރެވެ.

މި ޖޫހުގެ އެކިއެކި ފްލޭވަތައް ވީ.އޭ.ވީ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރަމުންދާނެއެވެ. އެގޮތުން މިޖޫހުގެ ގިނަ ފުލޭވާތައް އުފައްދާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ދުވަސްވީމީހުންނަައް ހާއްސަކޮށެވެ

ޕޭޕަ ބޯޓްގެ ކޮންމެ ފްލޭވަ އެއްގައިވެސް ވަރަށް ތަފާތު، ތާޒާ މީރު ރަހައެއް އެކުލެވިފައިވެއެވެ. މިއީ ސްކޫލް އިންޓަވަލް ގަޑިއަށް އަދި ދަތުރުދާއިރު ބުއިމަށް އަދި ޕާޓީތަކުގައިވެސް ބޯލަން ވަރަށް ހިތްގައިމު، މީރު ބުއިމެކެވެ.

މިޖޫސް ހޯލްސޭލްކޮށް ބައްލަވައިގަތުމަށް ވީ.އޭ.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (7335151) އިން ލިބޭނެއެވެ. ވައިބަ އިންވެސް ހޯލްސޭލް އޯޑަރު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ އައުޓްލެޓްތަކުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ މިޖޫހަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަޕް އަދި އުތުރު އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުގައި ތަޢާރަފު ކުރެވިގެން ހަލުވިކަމާއެކު ވިކެމުންދާ އަދި އެތައްބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިޖޫހުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ފެށީ ވީ.އޭ.ވީންނެވެ. އެއިރުން ފެށިގެން ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި މި ޖޫހަށް ވަނީ ވަރަށްބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަނަށްވެސް ކަމުދާ މިޖޫސް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައިވެސް މިހާރު ލިބެންއެބަހުއްޓެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ރަހަތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނާރު، ދޮން އަނބާއި ހުތް އަނބު، ފޭރު، އޮރެންޖް، ލައިޗީ އަދި މިކްސް ފްރުޓް ފްލޭވަރ ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފްލޭވާއަކީ ވަކި ތަފާތު ރަހައެއް އެކުލެވިގެންވާ މީރު ބުއިމެކެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބޯލަން ހަމަ ހެޔޮ ވަރެވެ.

މިއީ ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޫހެކެވެ. މި ޖޫހުގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި ވިޓަމިންސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަރޓިފިޝަލް ކުލަތައް ނުލާ އުފައްދާފައިވާ މިބުއިންތަކުގައި ވަނީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން މޭވާގައި ހުންނަ ރަހަތަކެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާވާނެ، މީރު ރަހައެއް އެކުލެވިގެންދާ ޕޭޕަރ ބޯޓް ޖޫހުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އިމްޕޯޓްކޮށް މާކެޓްކުރަނީ ވީ.އޭ.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.

މި ޖޫސް ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ލިބެން ހުރި ފިހާރަތައް

ވީ.އޭ.ވީ ޓްރޭޑިންގ ޕޮއިންޓް، 7447777

ބޮޓަނީ ފްރެޝް، 9458811

ފްރުޓް އެންޑް ވެޖް ގާޑެން، 7951010

އެކި މަރުކާ، 7344040

ބާޒާރު ވީ.އޭ.ވީ، 7641001

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: