ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ މީހުންނަށްވެސް ވޯޓް ލެވޭނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ: މިހާރު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެކަމުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ނިޔަލަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިއްޔެ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މިހުޅުވާލާލުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރަތްތަކުން ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުން އަލުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ ވޯޓު ނުލެވޭނެކަމަށް ބުނެ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަތަކާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ވޯޓު ލުމުގެ ފުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 8000 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީހުން އަލުން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މި ލިސްޓުގައިވާ މީހުން، ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ އެހެން ތަނަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލު ނުކޮށްފިނަމަ، މި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނީ މިހާރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނުވަތަ ރަށަށް ކަމަށާއި، އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަން ބަދަލުކުރެވޭނީ، މި އިޢުލާނުގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށްވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: