ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އޭޕްރީލް 10 އަށް 18 އަހަރުފުރޭ އެންމެންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ: އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް، ސަންގުޓީވީގެ ހަބަރަށް ފަހު ޕްތޮގުރާމުގައި: ފޮޓޯ ސަންގު
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް 18 އަހަރު ފުރޭ އެންމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ދީދީ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ލަސްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު ވަގުތީ ޤާނޫނުން އިންތިޚާބު ފަސްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރޭ ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ވޯޓުދިނުމާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހަށް 18 އަހަރު ފުރޭ އަދި ފުރިފައިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އީސީން ކަށަވަރުކޮށް އަރުވާ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: