ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ހިންނަވަރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޅ. ހިންނަވަރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސިމްޕްޓަމްތައް ފެނުނު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށާއި، ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަންއަށް އެ ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: