ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ގެޒެޓް ކޮށްފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެޒެޓު ކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިންމާލާފައިވަނީ ރޭ 03:30 ގައިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ނިމޭތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރަންޖެހެއެވެ.

ގެޒެޓު ކޮށްފައިވަނީ ތ. ގާދިއްފުއްޓާއި ލ. މާވަށް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިމީ ނަތީޖާތަކެކެވެ. އެ ދެ ރަށުގައި ވޯޓުލުން އަލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ ދެ ރަށުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމީ އެދެ ރަށަށް ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން ރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓުލާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ވެފައިވަނީ އޮފިޝަލުންނަށް އޮޅިގެން އެ ރަށްރަށަށް ވޯޓުލީ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ބައެއް މީހުންނަށް އެ ރަށްރަށުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ދެވިގެން ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާދިއްފުށީފައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަންހެން ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މަރްޔަމް ހަސަން އާއި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ހައްވާ އަބްދުލްހާދީއާ ދެމެދު އެވެ. މާވަށުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ ވޯޓާއި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރި އެމްޑީޕީގެ ހަސަން ޝިފާޒް އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރާއި ދެމެދުގައި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާތަކުގައި އަލުން ވޯޓުލާނެ ތާރީހެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 100%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: