ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް 5 ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކޮށްފި

ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގް. ފޮޓޯ: ސަން
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ އެ ކޮމިޓީއަށް ފަސް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ދާދިފަހުން އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބޭނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށެވެ. އެހެންކަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވަނީ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ފަސް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަސް މެންބަރުންނަކީ، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ސޯދިގު، އަޒްމީން ރަޝީދު، ޗަނބޭލީވިލާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ، ފާތިމަތު ލީނާ، މ. ސަލްޖަމްގެ، މިންނާ ނާފިޒް، މ. ލިލީސްގެ އިތުރުން އަހްމަދު ޝިހާދު، ބްލެސް / ހއ. ހޯރަފުށި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަކީ، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި އޮންނަ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: