ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ އެއްވެސް ކަރުދާހެއް ރާއްޖެއިން ލީކުވެފައި ނުވާނެ: އެޑިޔުކޭޝަން

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެޑެކްސެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭލެވެލް (އައި.އޭ.އެލް) އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަރުދާހެއް ރާއްޖެއިން ލީކުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން މިހެން ވިދާޅުވީ ފިސިކްސް ކަރުދާސް 1 ލީކް ވީކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވައި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވިދާުޅުވީ އިމްތިހާން ކަރުދާސްތައް "ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ސުވާލު ކަރުދާސްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅިފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ހަމަޖެހިފައިހުރި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، އޭލެވެލްގެ ސުވާލުކަރުދާހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އިމްތިޙާނު ސެންޓަރަކުން ލީކުވެފައިނުވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ."

ރާއްޖެއިން މީގެ ކަރުދާހެއް ލީކުނުވިޔަސް އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ކަރުދާހެއް ކޮންމެވެސް ޤައުމަކުން ލީކު ވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރު ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ބަލަމުން ދާކަމުގައި ވެސް އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: