ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ކޮވިޑްގެ އާ ސްޓްރެއިންްއެއް ރާއްޖޭގައި އެބައުޅޭ، މާ ނުރައްކާތެރި: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ އާ ވައްތަރެެއް ނުވަތަ އާ ސްޓްރެއިންއެއް އުޅޭކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އާ ސްޓްރެއިންއެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީން ކަމަށާއި އާ ސްޓްރެއިން މާބޮޑަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަށެވެ. އަދި މި އާ ސްޓްރެއިންގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާނަމަ، ރާއްޖޭގައި މި ބަލީގައި އާ ވޭރިއެންޓެއް އުފެދުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެއް ކަމަށް އެޗްއީއޯސީއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވަނީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެންވެސް އެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓު ބަބްލް ކުޑަކޮށް، ރަނގަޅަށް މާސްކު އަޅައި، އަތް ދޮވުމަށްވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބަލިން ސަލާމަތް ކުރެެއްވުމަށް އެދި ގިނަގިނައިން ދުއާކުރުމަށްވެސް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: