ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގައި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރަން ރައްޖޭގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 6ން 10ށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ 11 ޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި، ޚާއްޞަ މަންދޫބުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން މި ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އ.ދގެ ކަމާގުޅޭ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި، ޞިއްޙީމާހިރުންނާއި، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ސަރަޙައްދުގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނު މިބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދިނުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފައެވެ. މި ޤަރާރުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ފަދަ އާލަމީވަބާގެ ޙާލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ އެހީ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގައި، މެއި 2022 ން ފެށިގެން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ތަމްޞީލްކުރުމަށާއި، ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމެޓީގައި ހަމަ މިމުއްދަތުން ފެށިގެން މިސަރަޙައްދު ތަމްޞީލްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން މިސަރަޙައްދުގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުންވަނީ ނޮމިނޭޓްކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަޢުޟޫތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް، 75ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ނިންމުންތަކެއް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އެގޮތުން، 4 ރިޒޮލިއުޝަނާއި 5 ޑެސިޝަންސް ފައިނަލައިޒް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެޗް.އައި.ވީ، ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ، އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި، އެ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ފަރާތުން މެންބަރު ޤައުމުތަކާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: