ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

އަފްރާހް އަބްދުއްރަޝީދު

އަފްރާހަކީ ކަރަންޓް އެފެއާޒް ހުރިހާ ބީޓަކަށްވެސް ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ލިޔުމުގެ ކުޅަދާނަކަންހުރި ނޫސްވެރިއެކެވެ. ލައިފްސްޓައިލްއާއި އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ޚަބަރަށް މާބޮޑު ފޯރިއެއް ނުހުރެއެވެ. ޝައުގުވެރިވަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާ ޚަބަރުތަކަށެވެ.