ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ހައްވާ މިންހާ

މިންހާއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގައި އުސޫލާއި އަހްލާގް ހިފަހައްޓާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ގިނަ މީހުންގެ ޝައުގު ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ހުއްޓުނުނަމަވެސް މިންހާގެ ޝައުގު ދަނީ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމަށްވެސް ގަލަން ހިންގާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހުއްޓިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ.