ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މައުޟޫމާތު:

ސަންގު އިންޑެޕްތް: ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅުގެ ރައްދަކީ ކޮބާ؟

https://www.facebook.com/SanguTelevision/videos/746413429630576

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email

އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް: