ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ބަލާއް ނިއޭށީ އައްޑޫ އެކާނލޯ

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ހަދާންވަނީ މީގެ އަހަރަތަކެއް ކުރިން އައްޑޫގައި އުޅޭ ދޮންދީނިތައް ބަލާލަން އަންނަން އައްޑޫ މީހުން ލަަަވަައަކުން ދޭޭޭޭޭދައުވަތުގެ މަތިންްްްްނެވެނެވެ. "ބަލާއް ނިއޭށީ އައްޑޫ އެކާނލޯ، އެތެއި ތިބެއި ދޮންދީނަސް ބެނަން" މިިިއީ މިނިިިިިވަންކަމާއެކު އައްޑޫޫޫޫގެގެ ޖަަަަައްވުގައި ފިިިޔަޖަހަމުން ދިިިޔަ ދޮންދީީީނި ބަަަލަން އަަައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ހިނިތުންްްްވެެފައި ތިބިދޭ ދައުވަތެވެ.

މިކަން މިހެން އޮތްވައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއެކު ފެނުނީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލައް ގެނެސްގެެން އުޅޭ އަސްތަކުން އަހެއް، މިިނިވަންކަމާއެކު އައްޑޫގެ ފަސްގަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

ފޮޓޯ/ފަސާހަތު

އައްޑޫގައި އަސްތައް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ސަދަން ޓޭލިއަންސްއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަަަަހަރަަަށް އަަަސް ދުުުއްވުުުމުގެ ފުުުރުސަތު އާާންމުންނަށް ދީފައެވެ.

ފޮޓޯގުރާފަރު ފަސާހަތު ނަގާފައވާ މި ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކުން ދޭހަވަނީ ފުރަތަަމަ ފަރަށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ބިމުގައި އަހެކާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ލިބުމުން އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އާންމުންނަށް ލިބިފައިވާ އުފާވެރިކަމެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތިންވެެސް އެއުފާވެރިކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

ފޮޓޯ/ ފަސާހަތު

ސަދަން ޓޭލިއަންސްއިން ބުނި ގޮތުގައި އިއްޔެ ފެނެގެންދިޔައީ 'އަސްލާން'ގެ ނަން ދީފައިވާ ޗާލު ހުދު އަހުގެ ހަރަކާތެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަދަން ސްޓެލަންސްގެ މަގުސަދަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ކުޅިވަރެއް ތައާރަފުކޮށް ދިނުމެވެ.

ފޮޓޯ/ ފަސާހަތު

ކޮންމެއަކަސް މިހާރު އައްޑޫއިން އަސްދުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މިިިިހާރު އަނެއްކާވެސް އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން އެދައުވަތު ދެނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ.

"ބަލާއް ނިއޭށީ އައްޑޫ އެކާނލޯ، އެތެއި ތިބެއި 'އަހަސް' ބެނަން"

ވަރަށް ގަދަ
40%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 40%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 20%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: