ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުން: މުޢިއްޒު

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި "މީ މަގޭ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން ރީލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިއަދު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްނަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްލައަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑު، މާލެ ސިޓީގައި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އުޅެން ޖެހޭނެ ކަަމަށްވެސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުދަނީ ހޯދަދެވޭނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން މިކަންކޮށްފައި ނުވުމަކީ ކުރާނެ ގޮތް ނެތުން ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: