ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ތިނަދޫން މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ގދ. ތިނަދޫން މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސް، ރަށަށް މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން އަންގައިފަ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މިހާރު ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ހެންގޮސްފަ އެވެ.

ތިނަދޫ އިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި އުޅޭ މީހެކެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރޭގެ 6:00ގެ ނިޔަލަށް 7،469 މީހަކު ރާއްޖެެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެ އެވެ.

ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް 60 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: