ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

"ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި މީހަކު ހަވާސާގައި ހުންނަން ޖެހޭތީއެއް ނޫން"

ރައީސް ނަޝީދު އަދި ރައީސް ވަހީދު: ފައިލް ފޮޓޯ
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގެ ހަވާސާގައި ހުންނަންޖެހޭތީ ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކޮށް، ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާތީ އެވެ.

އެގޮތުން ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގެ ހަވާސާގައި ހުންނަންޖެހޭތީ ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނީ އެގޮތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ފެނިގެންކަމަށް ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ރައީސަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ގައުމުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އެމަނިކުފާނު އެއްފަރާތް ވެގެން ހުންނަވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނޫނެވެ. އަދި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި 2023 ގައި ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކޮށް މިހާރުގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
67%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 33%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: