ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

"ކުރިއަށް ވުރެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރު ރާއްޖެ މާ ރައްކާތެރިވާނެ"

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް-- ފޮޓޯ: ސަން
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

ކުރިއަށް ވުރެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރު ރާއްޖެ މާ ރައްކާތެރިވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދީފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމު ކުރަމުންނެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންގެ 99 ޕަސެންޓް މުވައްޒިފުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަން ޖެހޭ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 25 ޕަސެންޓް މުވައްޒިފުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ ކުރިއަރާ ބަލާއިރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ މިހާރު މާ ރައްކާތެރިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނިއިރު ރާއްޖެ އިން އަންނަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވެސް 600 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: