ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

މާހަތު ހުސައިން ރަޝީދު

މާހަތު ހުސައިން ރަޝީދު ނޫސްވެރިކަން ރަސްމީ ސިފައެއްގައިވެސް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައިވެސް ފެށީ ސަންގުގައެވެ. “މާތު ސަންގުޓީވީ” އަކީ 100% ސަންގުގެ ބްރޭންޑެކެވެ. ވިޔަފާރި، ސިޔާސީ، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ފަރިތަކޮށް ހިންގާލާނެއެވެ.