ސަންގުން ދޮގެއް ނަހަދާނެ

ކުއްލި ޚަބަރު

ފަލަސްތީނާއި އެކު 13 ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ މަޖިލިސް
ޝެއާރކޮށްލާ ކަހަލަދޯ؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

13 ޤައުމަކަށް ނޮންރެސިޓެންޓް ސަފީރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ފަލަސްތީނަށް ސަފީރަކު އައްޔަނުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރުހުން ދީފައިވާ ބޭފުޅުން:

1- އަހުމަދު ލަތީފް – ޔުކްރެއިންގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ ޖަރުމަނުގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

2- ޑރ. ހުސެއިން ނިޔާޒް – އަޒަރުބެއިޖާންގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ އިންޑިއާގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

3- އުމަރު އަބްދުއް ރައްޒާގް – އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ ލަންކާގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

4- މުހައްމަދު ޖިނާހު – ކެމްބޯޑިއާ، ލާއޮސް އަދި ވިއެޓްނާމްގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ ތައިލެންޑްގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

5- ޑރ. އާސިފް އަހުމަދު – އިޓަލީ، ތުރުކީ އަދި އޮސްޓްރިއާގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ އދ. ގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

6- އައިމިނަތު ޝަބީން – މިސްރުގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ ޔޫއޭއީގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

7- އިބްރާހިމް ޝަހީބް – ނިއުޒީލެންޑްގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް (މިހާރު ހުންނެވީ ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި)

މި ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 39 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ.

ވަރަށް ގަދަ
0%ވަރަށް ގަދަ 0%ވަރަށް ގަޔާވޭ 0%ބޮޑު ޖޯކެއް 0%ހައިރާންވެއްޖެ 0%ވަރަށް ދެރަ 0%ރުޅިގަދަ ވަނީ
ލިޔުން ކިޔާލެވިއްޖެ ދޯ! ކޮބާ ޚިޔާލަކީ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ސަންގު ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: